Work from home เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Work from home เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ที่แพร่กระจายในปัจจุบันนั้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นแบบ New Normal ซึ่งมีผลต่อคนทุกวัน วัยทำงานก็เช่นกัน หลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ด้วยการ ‘ Work from Home ’ หรือช่วงทำงานที่บ้าน การทำงานที่บ้าน...