เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงต้อง เสียภาษี กลายเป็นปัญหาที่เหล่าเฟรชชี่หน้าใหม่ในโลกทำงานต่างงุนงงและสงสัย รวมทั้งปัญหาการยื่นภาษี เพราะถือว่าเป็นน้องใหม่ในโลกการทำงานซึ่งไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน บ้างก็ว่าเงินเดือนเท่านี้ไม่ต้องเสียภาษีก็ได้มั้ง ในขณะที่บางคนก็แย้งว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีนะ เรามีคำตอบมาให้ที่นี่

เงินเดือนเท่าไหร่ต้อง เสียภาษี

การเสียภาษีนั้นถือเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตาม เพราะมีระบุไว้ในกฎหมาย และตามกฏหมายแล้ว ได้ระบุว่าให้บุคคลทุกคนที่มีรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี ถ้าบุคคลนั้นมีเงินได้เฉพาะเงินเดือน เกิน 319,000 บาทขึ้นไป ต่อปี  และแม้ว่ารายได้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ต้องยื่นแบบเหมือนกัน (แต่ไม่ต้องจ่ายภาษี)

วิธีการคิดภาษีที่ต้องจ่าย

สำหรับการคำนวณภาษีที่เราต้องจ่ายนั้นมีหลักง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากดังนี้

สมมติว่าคุณมีเงินเดือน เดือนละ 26,583.33 บาท x 12 เดือน (ต้องคิดทั้งปี) = 319,000 บาท

สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บาท* + หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท + หักเงินสะสมกองทุนประกันสังคมรวมทั้งปี 9,000 บาท

* ค่าใช้จ่ายได้ 50% (แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)

จะได้สูตรคำนวนเงินได้สุทธิ ดังนี้

เงินได้ 319,000 บาท – ค่าใช้จ่าย 100,000 บาท – ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท – เงินกองทุนประกันสังคม 9,000 บาท = เงินได้สุทธิ 150,000 บาท

จากนั้นเราก็ไปดูว่ารายได้สุทธิของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้ในการคำนวนภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ปรับปรุงใหม่)
เงินได้สุทธิอัตราภาษี (ร้อยละ)
0-150,000ได้รับการยกเว้น
150,001-300,000ร้อยละ 5
300,001-500,000ร้อยละ 10
500,001-750,000ร้อยละ 15
750,001-1,000,000ร้อยละ 20
1,000,001-2,000,000ร้อยละ 25
2,000,001-5,000,000ร้อยละ 30
5,000,001 ขึ้นไปร้อยละ 35

ดังนั้น บุคคลที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท (หรือมีเงินเดือน เดือนละไม่เกิน 26,583.33 บาท) ต้องยื่น ภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี

จะยื่น ภาษีอย่างไรดี มีอะไรยุ่งยากหรือเปล่า

การยื่นแบบการเสียภาษีนั้นจะต้องยื่นแบบการเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี ซึ่งการยื่นเสียภาษีนั้นทำได้ง่าย ๆ สะดวก ไม่ยุ่งยาก คือ

  1. ยื่นแบบการเสียภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร
  2. ยื่นภาษีผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวให้ยื่นแบบภ.ง.ด. 91 โดยมีเอกสารประกอบการยื่นดังนี้

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

          กรณีที่คุณซื้อประกันชีวิต กองทุนต่าง ๆ (ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้) หรือใบอนุโมทนาบัตรต่าง ๆ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ก็ให้ยื่นพร้อมกันด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ยื่นแค่ 50ทวิ อย่างเดียวก็ได้

เสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา