วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่ว่าสุขภาพกายที่มีความเสี่ยงจากการรับเชื้อไวรัสจากสถานที่ต่างๆ จนหลายๆบริษัทสั่งให้พนักงานทำงานแบบ Work from Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในขณะที่อีกหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน  ส่งผลต่อทั้งเรื่องสุขภาพจิตและความเครียดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี สิทธิประกันสังคม COVID19 สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้ สิทธิประกันสังคม COVID19 ในการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีอะไรบ้าง

รักษาฟรี หากติด COVID-19

โรคโควิด-19 เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าตัวนี้แล้ว เชื้อจะแพร่ไปตามเยื่อบุที่คอ ระบบทางเดินหายใจ และปอดจากนั้นจะแพร่ขยายเชื้อในร่างกายให้มากขึ้นโดยจะส่งผลรุนแรงที่สุดเมื่อเชื้อไปฝังตัวที่ปอดและเกิดการทำลายเนื้อเยื่อของปอดมากขึ้น ระยะฟักตัวของโควิด-19 อยู่ที่ 2 วันถึง 27 วัน ในบางรายแม้จะมีเชื้ออยู่แต่กลับไม่แสดงอาการป่วยออกมาแต่อย่างใด แต่สำหรับคนที่มีอาการไอแห้ง มีไข้ เจ็บคอ และอันตรายที่สุดคือการหายใจไม่สะดวก 

ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติด COVID-19 มีดังนี้

 • เคยเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ลูกเรือสายการบิน, คนขับรถบริการนักท่องเที่ยว หรือบุคคลดูแลผู้ป่วย COVID-19
 • มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ 37.5 องศา ไอแห้ง มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ

ผู้ประกันตนที่มีอาการดังกล่าวลำบากสามารถเข้ารับการตรวจรักษา รวมถึงซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ มีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่เข้าข่ายว่าติดไวรัสโคโรนาจะมีการส่งตรวจทางแล็ปเพื่อพิสูจน์ทราบอาการให้แน่ชัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตรวจรักษา หรือค่ายาแต่อย่างใด

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิในพื้นที่ได้  เช่น อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉินหรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง

หากอาการไม่เข้าข่าย ไม่แนะนำให้ขอตรวจเองเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อที่โรงพยาบาล

ปรับลดการนำส่งการเก็บเงินสมบททั้งนายจ้างและลูกจ้าง

(27 เม.ย 2563) สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือในการลดอัตราเก็บเงินสมทบดังนี้

สิทธิประกันสังคม COVID19
 • สำหรับนายจ้างจากเก็บลดเหลือ 4%
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 1%
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาท
  ภายในระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)

ขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือนมี.ค. เม.ย. พ.ค.63 ออกไปอีก 3 เดือน

 • งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

หากมีนายจ้างได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิม ร้อยละ 5 และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้น ผู้ประกันตนที่ชำระเกินกลุ่มนี้ขอให้นายจ้างยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงาน เพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวก

เพิ่มเงินเยียวยาลูกจ้างประจำ หากว่างงานหรือตกงาน(ผู้ประกันตนมาตรา 33)

1. กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

 • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (จากเดิมจ่าย 50% ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน)
 • หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน (จากเดิมจ่าย 50% ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน)
สิทธิประกันสังคม

2. กรณีว่างงานจากการลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

 • ว่างงานจากการลาออก ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 45% ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงานจากกรณีเลิกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชย 70% ระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ทั้งนี้อัตราของค่าจ้างจะคิดจากฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น

 • เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเลิกจ้าง เดือนละ 7,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
 • เงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเลิกจ้าง เดือนละ 10,500 บาท (คิดจากฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังได้รับสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในฐานะผู้ว่างงาน ผ่านการ ลงทะเบียนผู้ว่างงาน ทั้งกรณีได้รับผลประทบจากโควิด-19 รวมถึงกรณีอื่นๆตามเงื่อนไขกำหนด

หมายเหตุ

 • กรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกเอง และไม่ได้ส่งเงินสมทบ ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนเดิมต่ออีก 6 เดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน จะยังไม่เกิดสิทธิกรณีว่างงาน

ฟรีแลนซ์ ลูกจ้างชั่วคราวก็ดูแล (ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40)ก

 1. กรณีผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 39 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ
 2. กรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (วันละ 80 บาท)
 3. ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ กรณีที่มีการเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์ สปสช. หากต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาทไม่เกิน 90 วัน

โดยที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นั้น ไม่มีเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ (ยกเว้นเกษตรกร) ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563 ) สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านทางโครงการเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับใครได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือต้องเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นกับสถานการณ์ในการทำงาน ท่านสามารถใช้สิทธิ์จากประกันสังคมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด